Næringsliv

Mer hemmelighold om jernbaneulykker

Statens jernbanetilsyn (SJT) foreslår lovendring som gir rett til å hemmeligholde flere opplysninger om jernbaneulykker og andre alvorlige jernbanehendelser.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
11. mars 2012 - 10.25

Forslaget settes fram i et brev til Samferdselsdepartementet og kan få betydning for offentlighetens rett til innsyn i dokumenter hos Jernbaneverket og aksjeselskapene NSB, NSB Gjøvikbanen, Flytoget, Oslotrikken og Oslo T-banedrift.

Bakgrunnen for forslaget er at Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon for transport (SHT) har taushetsplikt om innrapporterte opplysninger om jernbaneulykker og jernbanehendelser. Men i de nevnte transportselskapene - som omfattes av offentlighetsloven - kan det kreves innsyn i dokumenter som inneholder slike opplysninger, påpeker SJT.

SJT mener at denne retten til innsyn kan bidra til å uthule taushetsplikten i jernbaneundersøkelsesloven. «Fraværet av en adgang til å unnta slike opplysninger fra offentlighet kan skape utrygghet hos enkeltpersoner som besitter slike opplysninger. Videre vil de kunne redusere rapporteringsviljen i virksomhetene», skriver SJT.

SJT mener at «en tilfredsstillende løsning» kan oppnås ved en tilføyelse i paragraf 1 i forskriften til offentlighetsloven. Forslaget går ut på at innrapporterte opplysninger om ulykker og hendelser fra jernbanevirksomheter til SJT eller SHT føyes til den lange lista med aksjeselskaper, statsforetak og dokumenttyper som i forskriftens paragraf 1 er unntatt fra virkeområdet til loven.