Takras - styrets ansvar? - Næringseiendom - Hegnar.no

Takras - styrets ansvar?

I vinter bør eiere av bygårder nok en gang huske å rette oppmerksomheten opp mot taket!

Artikkelen er skrevet av advokat Hans G. Clemetsen i Bing Hodneland advokatselskap.

Vintertid igjen
Med vinteren kommer nok en gang faren for snø-, is- og takras, som i verste fall kan føre til alvorlige personskader på tilfeldig forbipasserende. Når slike hendelser inntreffer, vil både spørsmål om erstatningsansvar og straffansvar oppstå, så vel som spørsmål om hvem er ansvarlig og rekkevidden av ansvaret.

Handlingsplikt
Politivedtektene i det enkelte politidistrikt pålegger gårdeier bl.a. å rydde tak for snø og is, slik at ras ned på fortau unngås. Videre fastslår politivedtektene at når det er fare for ras av snø eller is skal gårdeier straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

For bygårder som er organisert som (eierseksjons)sameier eller borettslag, er det sameiets eller borettslagets styre som har ansvaret for å etterleve politivedtektene. For det gjengse styremedlem, som knapt nok får godtgjørelse for sitt arbeid eller kjenner til rekkevidden av det ansvar styrevervet medfører, kan dette få store følger - både i form av fengselsstraff og personlig erstatningsansvar.

Tiltalt for uaktsom legemsbeskadigelse
I fjor høst ble det tatt ut tiltale for uaktsom legemsbeskadigelse mot to gårdeiere i Oslo etter at en ung mann ble alvorlig skadet av isras fra en bygård på Frogner i Oslo. Begge gårdeierne risikerer både fengselsstraff og personlig erstatningsansvar.

Et sentralt spørsmål i straffesaken mot de to gårdeierne, vil være hvorvidt gårdeierne har gjort nok for å avverge faren for ras. Holder det at gårdeier har sikret gården forskriftsmessig og har inngått en serviceavtale med fagfirmaer som skal holde taket snøfritt? Hadde gårdeier en særlig foranledning til å følge opp gjennomføringen av slike arbeider mer aktivt, for eksempel som følge av store menger nedbør?

Fra gårdeiers side vil det være naturlig å hevde at faren for tragiske ulykker alltid vil være til stede, selv om tiltak mot snøras aktivt følges opp. Hvor streng aktsomhetsnorm domstolene vil legge til grunn vil være er høyst uklart, men det vil ikke være overraskende om gårdeier møter lite forståelse. Den omtalte straffesaken gjelder to "profesjonelle" gårdeiere, men det er trolig ikke grunnlag for å hevde at profesjonelle gårdeiere har et strengere ansvar enn sameier og borettslag - fotgjengeres sikkerhet bør tross alt ikke være betinget av hvem som tilfeldigvis er eier av det bygg man går forbi.

Bruk av fareskilt
Mange gårdeiere lever tilsynelatende i den tro at bruk av fareskilt erstatter, eller i det minste utsetter, plikten til å holde tak ryddet for is og snø. Det bør man vokte seg vel for, da politiet har uttalt at slik skilting har ingen betydning for gårdeiers ansvar.

Politiets uttalelse må nok anses som for bastant og generaliserende. Uttalelsen gir imidlertid klart uttrykk for den holdning man som gårdeier kan forvente seg fra politiet når ulykker inntreffer. Vårt råd til gårdeiere og styrer er derfor å vende blikket og oppmerksomheten opp mot taket i månedene som kommer. Er det fare for ras, må det skiltes snarest - og skiltingen bør snarest følges opp med aktive tiltak.

Artikkelen er skrevet av advokat Hans G. Clemetsen i Bing Hodneland advokatselskap.

Laster inn søk
fallback

Tips oss