Børs og finans

Kriserammet selskap stuper over 50 prosent

Eqology er i brudd med lånebetingelsene og har en svært anstrengt likviditet. Nå blir det emisjon og kostnadskutt. Aksjen stuper.

Børre Gjersvik. Foto: Eqology

Børre Gjersvik. Foto: Eqology

Artikkel av: Øystein Byberg
28. august 2015 - 15.06

Eqology ASA melder om et resultat etter skatt på minus 2,1 millioner kroner i 2. kvartal 2015, mot 0 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble miinus 0,09 kroner.

Driftsresultatet ble minus 1,7 millioner kroner, mot 0,4 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 15,1 millioner kroner, sammenlignet med 18,8 millioner kroner i 2. kvartal 2014.

«Selskapet er i brudd med lånebetingelsene gitt av DNB Bank ASA. Selskapet er i forhandlinger med hovedbankforbindelsen DNB Bank ASA om en avdragsutsettelse på selskapets lån som pr. 30.06.2015 utgjør NOK 5,5 mill. For å imøtekomme selskapets ønske har banken stillet krav om at det tilføres ny kapital i form av krise lån på NOK 2 mill., konvertering av leverandørgjeld til egenkapital med NOK 2 mill., obligasjonseierne ettergir renter for 2015 og at selskapet gjennomfører en emisjon i størrelsesorden NOK 4 mill. Gitt gjennomføring av dette vil banken også umiddelbart redusere sine rentemarginer med inntil 6,5 % -poeng», skriver selskapet.

Styret er innforstått med og vurderer løpende sin handleplikt i henhold til aksjelovens §3-4 og §3-5.I

«Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av delårsregnskapet. Selskapets økonomisk og finansiell stilling er vanskelig, med en svært anstrengt likviditet. Egenkapitalen pr. 30.06.2015 er positiv med NOK 11,3 mill. men selskapet rapporterer en negativ resultatutvikling med NOK 4 mill. negativt pr. 30.06.2015. Styret har som følge av dette besluttet å gjennomføre kostnadsreduksjoner for å balansere driften av selskapet gitt en omsetning på NOK 54 mill. i 2015. Dette innebærer en betydelig reduksjon i bemanningen samt kutt i øvrige driftskostnader. Administrasjonen er pålagt å gjennomføre kostnadsreduksjonstiltakene umiddelbart for raskest mulig å kunne balansere driften og vise positiv EBITDA», heter det.

I en separat melding innkalles det til ekstraordinær generalforsamling 21. september. Ett av punktene gjelder å stryke aksjen fra notering på Oslo Axess.

Per i dag er det totalt 350 aksjonærer som i dag eier 1 aksje eller mer. Med en aksjekurs rundt 1,50 kroner er det kun 85 aksjonærer med verdier for 10.000 kroner eller høyere. Selskapet tilfredsstiller således ikke lenger noteringsvilkåret hva gjelder spredning av aksjeeierskap.

Eqology-aksjen stuper 53,9 prosent til 95 øre, men volumet er tynt; 32.000 kroner. Markedsverdien er 22 millioner kroner.

Her er rapporten