Børs og finans

Emisjon i Statoil

Statoil utsteder nye aksjer i forbindelse med utbetaling av utbytte for 1. kvartal 2016.

Foto: Anette Westgaard  - Statoil ASA

Foto: Anette Westgaard - Statoil ASA

Artikkel av: Stein Ove Haugen
27. juli 2016 - 09.18

43 prosent av aksjonærene i Statoil valgte utbytteaksjer fremfor kontaktutbytte og med grunnlag i foreliggende fullmakt, vedtatt av den ordinære generalforsamlingen 11. mai 2016, har styret i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) den 26. juli 2016 vedtatt å forhøye aksjekapitalen heretter.

Forhøyelsen har sammenheng med utbetaling av utbytte for første kvartal 2016 på følgende vilkår og betingelser:   

Aksjekapitalen forhøyes med et beløp på minst NOK 2,50 og maksimalt NOK 400.000.000. De nye aksjene skal ha en pålydende verdi på NOK 2,50.

For aksjonærer på Oslo Børs er tegningskursen lik volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %. Tegningskursen kan likevel ikke være lavere enn NOK 50 eller høyere enn NOK 500 per aksje, heter det i børsmeldingen.

For rettighetshavere under ADR-programmet i USA er tegningskursen lik tegningskursen for aksjeeiere på Oslo Børs omregnet til USD basert på     gjennomsnittet av Norges Banks USD valutakurs de siste to dagene i tegningsperioden. Tegningskursen kan likevel ikke være lavere enn USD 5     eller høyere enn USD 50 per ADR.

Bare aksjeeiere i Statoil per utløpet av 9. august 2016, det vil si som er registrert i Statoils aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 11. august 2016, kan tegne aksjer, står det å lese i børsmeldingen.

Hele børsmeldingen