Børs og finans

Finanstilsynet: Økte utlånstap har svekket bankenes resultater

Høyere tap på utlån førte til svakere resultater for norske banker i første halvår 2016 enn i samme periode året før.

Morten Baltzersen.

Morten Baltzersen.

Artikkel av: Helene Kleppe
29. august 2016 - 14.56

Høyere tap på utlån førte til svakere resultater for norske banker i første halvår 2016 enn i samme periode året før, melder Finanstilsynet.

Egenkapitalavkastningen var 10,9 prosent, en nedgang fra året før på nær halvannet prosentpoeng.

Oljesmell

- Utfordringene for oljerelatert virksomhet førte til betydelig økte utlånstap for flere av de større bankene i første halvår. For norske banker samlet utgjorde tapene 0,34 prosent (annualisert) av utlån, en økning fra 0,17 prosent i første halvår 2015, skriver tilsynet i en fersk statusrapport om norske banker.

Misligholdte engasjementer var 11 prosent høyere enn ett år tidligere, og utgjorde 1,2 prosent av brutto utlån ved utgangen av juni.

Samtidig sank rentemarginen på utlån ytterligere i andre kvartal.

- Netto renteinntekter viste likevel en viss bedring på grunn av lavere finansieringskostnader, både som følge av rentenedgangen og refinansiering av verdipapirgjeld tatt opp i perioder med høyere risikopåslag. De fleste norske bankene inntektsførte betydelige gevinster etter salg av eierinteresser i Visa Europe, noe som bidro til å dempe resultatsvekkelsen i første halvår, heter det i rapporten.

Uendret utlånsvekst

Årsveksten i norske bankers utlån var nær uendret i andre kvartal, med en vekstrate siste år på 5,6 prosent.

Finanstilsynet påpeker at veksten i lån til personkunder fortsatt var høy, med 7,1 prosent ved utgangen av halvåret, mens veksten i utlån til innenlandske bedriftskunder var 1,2 prosent.

Inkluderes utlån fra utenlandske bankers filialer i Norge, var veksten i de to segmentene hhv 7,5 prosent og 4,5 prosent.