Børs og finans

Finanstilsynet retter kritikk mot Nasdaqs internkontroll

Finanstilsynet har avdekket flere svakheter knyttet til internkontroll og medlemsoppfølging etter Einar Aas-skandalen.

Foto: Finansavisen.

Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Martine Holøien
10. januar 2019 - 12.57

Finanstilsynet har i en rapport avdekket svakheter ved Nasdaq Oslo etter Einar Aas-skandalen, og retter kritikk mot foretakets internkontroll og medlemsoppfølging.

Den 11. september 2018 erklærte den svenske sentrale motparten Nasdaq Clearing at Einar Aas var i mislighold (default) idet han ikke kunne stille tilstrekkelig marginsikkerhet. Porteføljen til Aas ble stengt den 12. september 2018, og tapet ble 114 millioner euro for Nasdaq Clearing og øvrige clearingmedlemmer. 

Finanstilsynet skriver i rapporten at styret i Nasdaq Oslo ikke i tilstrekkelig grad har sørget for dokumentert lokal tilpasning av vedtatte planer, policyer, retningslinjer, rutiner og rapporter som sikrer at internkontrollen kan gjennomføres og dokumenteres på forsvarlig måte.

Videre har Nasdaq Oslo ikke en tilstrekkelig bevisst og formalisert fordeling av ressursene mellom Nasdaq Oslo og den norske filialen av Nasdaq Clearing.

- Finanstilsynet finner at virksomheten i de to foretakene i stor grad har blitt blandet sammen, noe som kan føre til uklare ansvarsforhold og rapporteringslinjer, samt manglende håndtering av eventuelle interessekonflikter mellom de to foretakene. Sammenblandingen kan også føre til manglende oppmerksomhet om de særskilte forhold som utelukkende gjelder Nasdaq Oslo, heter det.

- Finanstilsynet er enig i at Nasdaq Oslo ikke har et selvstendig ansvar for å overvåke posisjonsgrensene fastsatt av Finanstilsynet. Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering at Nasdaq Oslos tilnærming med ikke å føre noen kontroller fram til det eventuelt fastsetter egne grenser, ikke oppfyller kravene til posisjonshåndtering i MiFID II-forskriften (nå verdipapirhandelloven), heter det videre.

Selv om Nasdaq Oslos manglende periodiske gjennomgang av børsmedlemmenes egnethet ikke har hatt betydning for det oppståtte misligholdet hos Nasdaq Clearing, er likevel tilsynet kritisk til at Nasdaq Oslo ikke har foretatt noen selvstendig vurdering eller kontroll av om børsmedlemmene løpende oppfyller medlemsvilkårene. 

- Finanstilsynet retter kritikk til Nasdaq Oslo for at det i for stor grad har basert seg på den oppfølgingen som er foretatt av Nasdaq Clearing.

Videre heter det i rapporten at Nasdaq Oslo sine undersøkelser og oppfølging har vært utilstrekkelig.

- Tilsynet har avdekket at (sladdet av Finanstilsynet) i tillegg til å være stedfortredere for Aas, også inngikk handler på Nasdaq Oslo gjennom Einar Aas sitt medlemskap. Dette ble gjort som ledd i det som er opplyst å være forvaltning av en (sladdet av Finanstilsynet) portefølje. Finanstilsynet mener Nasdaq Oslo sine undersøkelser og oppfølging av dette forholdet har vært utilstrekkelig i lys av forholdets innvirkning på kravene til rapportering, markedsovervåkning og etterlevelse av regelverk, samt Nasdaq Oslos oppfølging av børsmedlemmet. Videre er tilsynet kritisk til at Nasdaq Oslo ikke på eget initiativ har gitt opplysninger om dette til tilsynsmyndigheten, står det.