Jobb & karriere

Oppsigelse i prøvetiden etter kun 6 ukers ansettelse ble ikke akseptert av retten

En fersk dom fra Oslo tingrett slår fast at kun 6 ukers ansettelse i prøvetiden, som i ansettelsesavtalene var avtalt til 6 måneder, ikke ga arbeidsgiver tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å si opp to ansatte selgere.

Advokat (H)/partner John Steffen Gulbrandsen. Foto: Bing Hodneland

Advokat (H)/partner John Steffen Gulbrandsen. Foto: Bing Hodneland

Artikkel av: Advokat/partner John Steffen Gulbrandsen, Bing Hodneland
28. oktober 2017 - 08.23

SAKENS BAKGRUNN

Arbeidsgiver er et design- og teknologiselskap som tilbyr digitale konsulenttjenester for offentlige og private virksomheter. Selskapet ansatte to seniorselgere 4. januar 2017. Begge ble innkalt til drøftelsesmøte 16. februar 2017, og begge ble oppsagt 17. februar 2017. Begge oppsigelsene var begrunnet i «manglende salgsresultater, salgsfaglig dyktighet, innsatsvilje og manglende tilpasning til arbeidet.»

De to ansatte selgerne bestred at oppsigelsene hadde saklig grunnlag og mente de ikke hadde hatt noen reell mulighet til å få vist sine evner som selgere. Drøftelser mellom partene førte ikke frem, og arbeidstakerne saksøkte arbeidsgiver. Det ble presisert at de ikke ønsket å gå tilbake til stillingene, men kun krevet erstatning.

Arbeidsgiver mente de hadde tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse og anførte at selgerne ikke egnet seg i stillingene. Arbeidsgiver reiste også et motkrav basert på brudd på en bestemmelse om konvensjonalbot i arbeidsavtalene. Bakgrunnen var at de to selgerne var i besittelse av påstått taushetsbelagt materiale som arbeidsgiver mente de hadde til hensikt å benytte i strid med selskapets interesser. Dette ble avvist og bestridt av de to selgerne. Boten som ble krevet fra arbeidsgiver var på kr. 200.000 per måned, og var ved behandling av saken kommet opp i 1,4 millioner på hver av de to selgerne.

OSLO TINGRETTS VURDERING

Oslo tingrett delte seg i et flertall og mindretall. Den juridiske fagdommer og representanten fra arbeidstakersiden utgjorde flertallet som mente at 6 uker var for kort tid til å kunne avgjøre noe om de to selgernes «faglige dyktighet, tilpasning til arbeidet, pålitelighet og ikke minst evnen til å gjennomføre og følge opp sine henvendelser til mulige kunder…»

Flertallet påpekte også at «Generelt sett er det ikke uten grunn at prøvetiden i utgangspunktet ble satt til 6 måneder.» Rettens flertall la til grunn ut fra forklaringene og vitneførselen at de to selgerne hadde nedlagt mye forberedende salgsarbeid og kommet godt i gang med sitt arbeid som selgere. Flertallet mente at det i alle fall måtte gis 3 til 4 måneder før det kunne være mulig å se resultatene av arbeidsinnsatsen.

Rettes flertall tilføyde «at det er vanskelig for å forstå at to nyansatte senior selgere, som aldri tidligere har jobbet sammen, og med ulik bakgrunn fra tidligere arbeid, blir sagt opp på samme tid med nøyaktig den samme begrunnelsen. De to har aldri arbeidet sammen før de begynte i NN AS og i NN AS arbeidet de også hver for seg.»

Mindretallet, dommeren fra arbeidsgiversiden, mente det måtte være opp til arbeidsgivers faglige skjønn å vurdere både arbeidsinnsats og om perioden de hadde vært ansatt var lang nok. Mindretallet mente oppsigelsene var saklig begrunnet.

Motkravene om betydelige konvensjonalbøter ble ikke tatt til følge. Det er under dette punktet ikke påpekt noen dissens. Retten fant det ikke sannsynliggjort at de tidligere ansatte verken hadde brutt taushetsplikten eller overlevert dokumenter til uvedkommende. Retten behandler dette spørsmålet summarisk og uttrykker ingen tvil.

OSLO TINGRETTS RESULTAT

De to tidligere ansatte selgerne ble tilkjent kr. 200.000 hver i erstatning på bakgrunn av de usaklige oppsigelsene.

De to tidligere ansatte selgerne ble frifunnet for motkravene om konvensjonalbot.

Arbeidsgiver ble dømt til å betale selgernes sakskostnader.

***
Dommen er avsagt 26. oktober 2017 og er således ikke rettskraftig. Det gjøres også oppmerksom på at de to saksøkerne var representert av Bing Hodneland advokatselskap.

Artikkelen er skrevet av: Advokat/partner John Steffen Gulbrandsen, Bing Hodneland