Livsstil

Kvinner oftere syke av jobben

Arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt. Det medfører at menn og kvinner utsettes for ulike arbeidsmiljøutfordringer.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
2. april 2012 - 15.22

Både i Norge og resten av Europa melder kvinner om blant annet økende muskelplager og psykiske plager på jobben, melder side2.no.

Det viser en ny rapport fra European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).

Arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, og det medfører at menn og kvinner utsettes for ulike arbeidsmiljøutfordringer, fastslår Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

De siste tiårene har yrkesaktiviteten blant kvinner økt. Det er i dag nesten like mange kvinner som menn i arbeid, og andelen yrkesaktive kvinner i Norge er nærmere 70 prosent.

Norge er blant de landene i Europa med høyest andel sysselsatte kvinner, bare Island har en høyere andel kvinner i arbeid.

Norske kvinner har en høyere forekomst av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager sammenlignet med menn, og dette er særlig tydelig når det gjelder nakke- og skuldersmerter.

Psykiske helseplager blant kvinner i Europa viser også en økende tendens. Kvinners dobbeltrolle som arbeidstaker på den ene siden og ansvarlig for hjem og barn på den andre siden bringes frem som en mulig årsaksfaktor. Yrkesaktive kvinner i Norge rapporterer gjennomgående mer mentale arbeidsrelaterte helseplager enn menn, men da fortrinnsvis nedstemthet, depresjon og psykisk utmattethet.

En forklaring som framheves av EU-OSHA, er at det er en økning i andelen arbeidstakere som arbeider i helse-, sosial- og servicesektoren.

I denne sektoren av arbeidslivet er forekomsten av vold, trusler om vold og seksuell trakassering høyere sammenliknet med øvrige sektorer, og det er fortrinnsvis kvinner som arbeider i sektoren.

LIK HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!