Næringsliv

Trøbbel for T5PC-advokat

Advokat Dennis Ekpete skal være uskikket til å drive advokatvirksomhet. Les Tilsynsrådets redegjørelse og brevet til advokaten her.

26. januar 2005 - 14.42

HegnarOnline har tidligere skrevet at advokat Dennis Ekpete har utgjort en rød tråd i Jim Woldens virksomhet de siste årene. Han har vært involvert i Alfa Club, senere i Business Club og til slutt i pyramideselskapet T5PC. Ekpete skal ha fungert som tilrettelegger og rådgiver for Wolden. HegnarOnline har tidligere skrevet at advokat Dennis Ekpete har utgjort en rød tråd i Jim Woldens virksomhet de siste årene. Han har vært involvert i Alfa Club, senere i Business Club og til slutt i pyramideselskapet T5PC. Ekpete skal ha fungert som tilrettelegger og rådgiver for Wolden.

Da det ble avholdt bokettersyn hos Epkete 31. august 2004 ble det avdekket at det var vesentlige feil og svakheter i regnskapsførselen, herunder manglende avstemminger. Det er snakk om brudd på sentrale bestemmelser vedrørende advokaters regnskapsførsel og behandling av betrodde midler.

Papirer som HegnarOnline har fått tilgang til viser at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet mener Dennis Ekpete har gjort seg skyldig i forhold som gjør ham uskikket til å drive advokatvirksomhet. Han har mistet den tillit som er nødvendig i yrket.

Epkete innberettes derfor til Advokatbevillingsnemden med forslag om tilbakekall av hans advokatbevilling.

Advokaten pålegges også å dekke Tilsynsrådets utgifter til revisor i forbindelse med det avholdte bokettersynet.

Vedtaket og aktuelle bilag oversendes i tillegg Økokrim samt eventuelle andre offentlige instanser, står det å lese i vedtaket til Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere, og utsteder også alle typer tillatelser til å utøve rettshjelpvirksomhet.

Disiplinærnemnden behandler klager over at advokater har opptrådt i strid med reglene for god advokatskikk, - herunder om en advokat har krevet for høyt salær.

Advokatbevillingsnemnden behandler innberetninger fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, med anmodninger om bl.a. tilbakekall av advokatbevillinger, og er også klageinstans for vedtak truffet av Tilsynsrådet som nevnt i domstolloven § 225 fjerde ledd.

Les hele brevet fra Tilsynsrådet til advokat Dennis Ekpete her:

VEDR. TILSYNSRÅDETS STYREMØTE DEN 20. JANUAR 2005 - MEDDELELSE AV VEDTAK SAMT FORHÅNDSVARSEL

Vi viser til tidligere korrespondanse, senest vår telefaks til Dem av 24. januar 2005.

Tilsynsrådet fattet i møtet den 20. januar 2005 slikt vedtak:

"Tilsynsrådets styre har gjennomgått følgende dokumenter:

- Statsaut. revisor Oddvar Mellas endelige bokettersynsrapport uten vedlegg, - statsaut. revisor Mellas brev til Tilsynsrådet av 26. november 2004, - advokat Ekpetes brev til Tilsynsrådet av 28. oktober 2004, - Tilsynsrådet brev til advokat Ekpete av 1. november 2004, - advokat Ekpetes brev til Tilsynsrådet av 16. november 2004 med utvalgte vedlegg, - Tilsynsrådets brev til advokat Ekpete av 26. november 2004 med vedlegg, - advokat Ekpetes brev til Tilsynsrådet av 14. desember 2004 med utvalgte vedlegg, - Tilsynsrådets brev til advokat Ekpete av 17. desember 2004, - advokat Ekpetes brev til Tilsynsrådet av 6. januar 2005 uten vedlegg, - Tilsynsrådets brev til advokat Ekpete av 7. januar 2005 med vedlegg, - Tilsynsrådets brev til advokat Ekpete av 11. januar 2005 med vedlegg, - korrespondansen mellom advokat Ekpete og Avelline Mason (IMF) (11 sider), - kassakvittering av 2. mai 2003 vedr. lån til Jim Wolden på kr. 270.000,-, - åtte eksempler på regnskapsbilag, - advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co`s redegjørelse til Tilsynsrådet av 21. desember 2004 uten vedlegg, - regnskapsbilag vedr. uttak den 19. april 2004 på kr. 416.068,-, og uttak den 3. mai 2004 på kr. 500.000,-, - omsetningsgjeldsbrev av 1. august 2004 og - advokat Ekpetes brev til Tilsynsrådet av 20. januar 2005 uten vedlegg.

Regnskapsføringen generelt Det ble, ved avholdelsen av bokettersynet hos advokat Dennis S. E. Ekpete den 31. august 2004, avdekket at det var vesentlige feil og svakheter ved regnskapsførselen, herunder manglende avstemminger. Dette er brudd på sentrale bestemmelser vedrørende advokaters regnskapsførsel og behandling av betrodde midler.

På bakgrunn av dette ble advokat Ekpete bedt om å føre regnskapet for 2004 på nytt. Statsaut. revisor Oddvar Mella bekrefter ved brev til Tilsynsrådet av 26. november 2004 at bokføringen er ført à jour, at bankkonti er avstemt og at det er foretatt avstemming av klientansvar / klientgjeld.

Ved oppfølgende kontroll av advokatens regnskapsføring den 17. desember 2004 ble det imidlertid konstatert at regnskapet kun var bokført til 31. august 2004. Også dette er kritikkverdig, og innebærer brudd på regnskapslovens regler om àjourhold, jf. regnskapsloven kap. 2 og § 4-6.

Ved gjennomgang av advokatvirksomhetens utgiftskonti ble det avdekket at det var krevd merverdiavgiftsfradrag i mange tilfeller der dette ikke var berettiget. Dette er i strid med lov om merverdiavgift kap. 6. Enkelte av disse bilagene inneholdt også en mangelfull beskrivelse av formål m.v.

Klientmiddelbehandlingen Advokat Ekpete har flere steder referert til konseptet The 5 Percent Community eller Tradestorm og til ledergruppen for konseptet. Det norske regelverk på området forutsetter at regnskapsførte transaksjoner registreres og dokumenteres med utgangspunkt i juridiske og regnskaps¬messige enheter og begreper. Å motta eller disponere midler fra eller til fordel for et konsept, vil derfor ikke være i overensstemmelse med de aktuelle bestemmelser og kan være egnet til å tilsløre de juridiske realiteter.

Bokettersynet har vist at advokat Ekpete har stilt sine klientbankkonti og andre bankkonti til disposisjon for flere juridiske personer tilknyttet en selskapsstruktur hvor flere av selskapene fremstår med fellesbetegnelser som The 5 Percent Community og Tradestorm. Advokatens oppdrag i den forbindelse har bl. a. vært å motta penger fra tredjemenn, for deres betaling av såkalte medlemspakker og kjøp av aksjer i ulike selskaper. Advokaten har på nevnte konti mottatt midler i størrelsesorden 380 mill. kroner. Disse meget betydelige beløp består av et større antall enkelttransaksjoner som er mottatt over et lengre tidsrom fra en rekke ulike personer. Tilsynsrådet stiller seg tvilende til om klientbankkontoinstituttet kan brukes på denne måten, idet dette betyr at advokatens klientbankkonto langt på vei fremstår som en integrert del av ovennevnte selskapers forretningsvirksomhet. Når advokat Ekpete likevel - til tross for dette - har valgt å gjøre det, påhviler det ham en særskilt aktsomhetsplikt. Han må påse at transaksjonene gjennomføres på en måte som ivaretar alle gjeldende regler og alle hensynene bak reglene på området. Dette innebærer at alle transaksjoner skal bokføres av advokaten iht. regnskapslovens regler, samt behandles iht. de særskilte regler som gjelder for advokatens behandling av betrodde midler, jf. advokatforskriften kap. 3. Advokaten må også forholde seg til bestemmelsene i advokatforskriften kap. 12, til lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. samt til ligningslovens rapporteringsbestemmelser.

Virksomheten må være innrettet på en måte som gjør det mulig for utenforstående å kontrollere at klientmiddelbehandlingen har vært gjennomført iht. de nevnte regelsett. Advokat Ekpete er ansvarlig for alle beløp som mottas på hans klientbankkonto. Dette innebærer bl. a. at beløpene skal settes inn på en opprettet klientbankkonto, og beløpene skal føres på korrekt klientansvarsreskontro i advokatens regnskap. Advokaten må ikke motta midler hvor det kan reises tvil om fra hvem beløpene er mottatt, eller grunnlaget for innbetalingene. Videre må innbetalte klientmidler bare utbetales til det formålet de er forutsatt innbetalt til, med mindre det er klart at midlene er innbetalt til bruk for klienten. Klientmidler kan ikke utbetales uten at det foreligger nødvendige fullmakter. Både inn- og utbetalinger fra klientbankkonto skal være dokumentert på en måte som gjør det mulig for utenforstående å kontrollere rettmessigheten av de transaksjoner som er gjennomført.

Tilsynsrådet finner at advokat Ekpete har innrettet sin behandling av betrodde midler i strid med disse krav. Det vises i denne forbindelse for det første til at bilagsdokumentasjonen i stor grad er mangelfull og at fullmaktsforholdene har vært uklare og er utilfredsstillende dokumentert. Dette er klart i strid med regnskapsloven kap. 2, § 4-6 og advokatforskriften kap. 3.

For det andre har betrodde midler vært innsatt på bankkonti som ikke har vært opprettet forskriftsmessig som klientbankkonti, jf. advokatforskriften § 3-6 første og annet ledd. Advokaten har i ettertid fremlagt dokumentasjon som viser at samtlige av de nevnte konti nå er forskriftsmessig opprettet som klientbankkonti, og at det foreligger nødvendig erklæring fra bank som avskjærer bankens motregningsrett i disse.

For det tredje har klientmidlene ikke blitt ført på separate klientansvarsreskontri slik de skulle ha vært, all den tid pengene er innbetalt - og i enkeltelte tilfeller forutsatt innbetalt - til forskjellige juridiske personer. Det har således ikke vært mulig å kontrollere rettmessigheten av inn- og utbetalinger for så vidt gjelder de midler som er innbetalt på advokat Ekpetes felles klientbankkonto for så vidt gjelder ulike selskaper med tilknytning til selskaper med fellesbetegnelsene T5PC og Tradestorm. Advokaten er selv ansvarlig for dette. At andre eventuelt har den nødvendige oversikt er uten betydning i denne sammenheng. Ovenstående er i strid med advokatforskriften § 3-2 og 3-6, jf. kommentarene til § 3-6, samt de grunnleggende prinsipper som gjelder for behandlingen av betrodde midler.

For det fjerde forelå det ikke noen tilfredsstillende avstemminger mellom klientgjeld og klientmidler for regnskapsåret 2004 ved avholdelsen av bokettersynet. Det var ikke satt opp en formell avstemming. Det var dessuten ikke foretatt noen avstemming av bankkonti, jf. advokatforskriften § 3-6.

For det femte fremstår organiseringen av virksomhetene, herunder den måten klientmiddelbehandlingen er / var innrettet på, som et velegnet instrument for å tilsløre de faktiske forhold samt for å hvitvaske penger

Nærmere om The 5 Percent Community Tilsynsrådet konstaterer at advokat Ekpete har bistått med å opprette og / eller drifte en intrikat selskapsstruktur som involverer to selskaper og en trust i Karibien, samt et selskap i Storbritannia. Senere har virksomheten i stor grad blitt "flyttet over" til to norske selskaper i systemet. Advokat Ekpete har som en del av dette oppdraget også opprettet og vært ansvarlig for klientbankkonti for disse selskaper over lengre tid. Tilsynsrådet kan ikke se at den valgte selskapsstrukturen har hatt noe annet siktemål enn å tilsløre de reelle forholdene, og å vanskeliggjøre det offentliges, "medlemmers" og andre tredjemenns mulighet for innsikt og kontroll med virksomheten. Tilsynsrådet legger til grunn at advokat Ekpete har hatt full kjennskap til strukturen og oppbygningen, herunder formålet med denne, og finner å rette svært sterk kritikk mot advokaten for den rollen han har innehatt. Tilsynsrådet har spesielt merket seg de uttalelser som er gitt fra det selskapet som bisto ham ved opprettelsene av selskapene / trusten i Karibien. Tilsynsrådet ser svært alvorlig på det forhold at advokaten har stilt sine kunnskaper til disposisjon for en struktur som her nevnt, samt benyttet sine særskilte rettigheter som advokat til å opprette "klientbankkonti" for flere selskaper i strukturen. Det er også grunn til å tro at tilliten til advokatstanden generelt har vært med på å legitimere virksomheten utad. Advokat Ekpetes handlinger representerer et grovt brudd på advokatforskriften kap. 12 punktene 1.1, 1.2 første ledd, 1.3 og 2.1.1.

Nærmere om enkelte utbetalinger Tilsynsrådet konstaterer at advokat Ekpete selv må ha lagt til grunn at han har hatt så vidt store fullmakter i systemet at han har ment seg berettiget til å sende egne avregninger - og å foreta motregning i innestående klientmidler - til selskapet The 5 Percent Community Ltd. ved seg selv. Det er ikke fremlagt noen fullmakter som viser at advokat Ekpete hadde signaturrett for selskapet. Han har videre selv uttalt at penger innbetalt til The 5 Percent Community Ltd. var øremerkede midler som kun skulle benyttes til aksjekjøp. Dette viser at advokaten ikke har hatt nødvendig kontroll over klientmiddelbehandlingen, herunder hvilken klient han til enhver tid har representert. Dette er et brudd på advokatforskriften § 3-5 annet ledd og § 3-6. Det er grunn til å anta at flere avregninger stilet til The 5 Percent Community Ltd. egentlig gjelder utført arbeid for andre selskaper. Advokat Ekpete har ved dette også på en uheldig måte identifisert seg med klienten, jf. advokatforskriften kap. 12 punktene 1.2 og 2.1.

Tilsynsrådet konstaterer at det den 30. april 2003 ble utbetalt kr. 270.000,- kroner til Jim Wolden fra advokat Ekpetes klientbankkonto iht. "Letter of Instructions" datert samme dag. Jim Wolden har signert dokumentet som signaturberettiget for The 5 Percent Community Global Marked Ltd. (UK). Selskapet skal, iht. opplysninger gitt av advokat Ekpete, først ha blitt stiftet den 6. mai 2003. Jim Wolden hadde følgelig ingen signaturrett på tidspunktet for dateringen av fullmakten eller på tidspunktet for utbetalingen. Ekpete har i imidlertid overfor Tilsynsrådet opplyst at han selv signerte på vegne av "konseptet t5pc", og etter instruks fra ledergruppen ved Arne Longva, og at dette lånet ble gitt av "konseptet t5pc" den 2. mai 2003. Advokat Ekpetes fremstilling samsvarer svært dårlig med det som fremkommer av ovennevnte "Letter of Instructions". Enda mer særegent blir det når man ser hen til advokat Ekpetes e-post av 23. juli 2003 (kl. 18:32) til Anders Lundgren med vedlegg. Det fremgår av dette materialet at det ikke forelå noen fullmakt den 30. april 2003 og at angjeldende "Letter of Instructions" først må ha blitt skrevet etter den 23. juli 2003. Det fremgår videre av materialet at advokat Ekpete har spilt en aktiv rolle i å tilbakedatere dokumentet, jf. det han skriver i sin e-post, samt de rettelser han har foretatt i utkastet til dokumentet. Det er videre spesielt at det fremgår av "Letter of Instructions" at The 5 Percent Community Global Marked Ltd. skal ha sikkerhet for lånet i Jim Woldens 150.000,- aksjer i The 5 Percent Community Invest Ltd. Sistnevnte selskap ble først stiftet den 12. mai 2003. Tilsynsrådet legger til grunn at advokat Ekpete må ha vært vel kjent med at ingen av selskapene var stiftet på tidspunktet for utbetalingen 30. april 2003. Ovennevnte handlinger er brudd på advokatforskriften kap 12. punktene 1.1, 1.2. 1.3 og 2.1.1. Hensett til at midlene som er innbetalt til selskapet ikke er bokført på egen reskontro, har det dessuten vært umulig for Tilsynsrådet å fastslå hvem pengene tilhører. Dette er i strid med advokatforskriften § 3-5 annet ledd og § 3-6.

Tilsynsrådet konstaterer at det den 27. mai 2003 ble utbetalt et lån til Jim Wolden fra The 5 Percent Community Ltd (Dominica) v / Jim Wolden på kr. 4.100.000,-. Lånet ble utbetalt fra advokat Ekpetes klientbankkonto, og overført til eiendomsmegler som oppgjør for Jim Woldens eiendomskjøp. The 5 Percent Community Ltd. (Dominica) fikk - iht. advokat Ekpetes instrukser og Jim Woldens fullmakt - etablert pant i eiendommen. Panteheftelsen ble slettet 20. oktober 2003.

Tilsynsrådet kan ikke se at Jim Wolden hadde noen signaturrett for selskapet The 5 Percent Community Ltd. (Dominica). Den fremlagte fullmakten omhandlet kun selskapet The 5 Percent Community Global Marked Ltd. (UK). Advokat Ekpete har opplyst at "konseptet T5PC" hadde full oversikt over hvilke midler som ble innbetalt til de enkelte selskapene og formålet med innbetalingene. Han har videre opplyst at alle midler innbetalt til The 5 Percent Community Ltd (Dominica) var øremerkede midler til aksjekjøp, og at verken han eller Jim Wolden hadde signaturrett til dette selskapet.

Det fremgår av advokat Ekpetes e-post av 23. juli 2003 (kl. 18:32) med vedlegg at nevnte "Letter of Instructions" tidligst kan være laget og underskrevet etter den 23. juli 2003. Dokumentet er følgelig tilbakedatert og dette er gjort med advokat Ekpetes bistand.

Tilsynsrådet er av den oppfatning at advokat Ekpete ved å utbetale kr. 4.100.000,- på vegne av The 5 Percent Community Ltd. (Dominica), som verken han eller Jim Wolden hadde signaturrett for, urettmessig har beføyet over andres midler - i dette tilfellet også øremerkede midler, jf. advokatforskriften § 3-5 og § 3-6. All den tid det ikke foreligger noen reskontro som viser de til enhver tid innestående midler for The 5 Percent Community Ltd. (Dominica) (aksjekjøp), er det umulig å ta stilling til om midlene egentlig var innbetalt til The 5 Percent Global Marked Ltd. (UK). Etter styrets mening viser Ekpete i praksis at han uansett ikke har hatt tilstrekkelig kontroll over klientmiddelbehandlingen. Det må i den forbindelse også bemerkes at advokaten selv har deltatt under oppbygningen av selskapsstrukturen, og han må ha vært vel kjent med grunnlaget for at beløpene var innbetalt til The 5 Percent Community Ltd. (Dominica). Ytterligere alvorlig er det selvfølgelig at advokat Ekpete aktivt bistår ved utferdigelsen av tilbakedaterte dokumenter. Sistnevnte handling er et alvorlig brudd på advokatforskriften kap. 12 punktene 1.1, 1.2, 1.3 og 2.1.1.

Når det gjelder selskapene i tilknytning til The 5 Percent Community vil styret bemerke at det synes å fremstå som om advokat Ekpete i realiteten kun har innehatt et klientforhold til Jim Wolden, til tross for at advokat Ekpete har fremstått utad som om han hadde mange og omfattende oppdrag for en rekke juridiske personer. Slik Tilsynsrådet ser det, er det i realiteten Jim Wolden som har hatt legitimasjon, og den fulle kontrollen med driften av selskapene, herunder de mange inn- og utbetalinger som er foretatt på vegne av selskapene.

Tilsynsrådet har også avdekket at advokat Ekpete har bistått i forbindelse med tilbakedatering av ytterligere tre sentrale dokumenter i saken; "Letter of Instructions" av 10 april 2003, "Letter of Engagement" av 10. april 2003 og "Letter of Instructions" av 17. juni 2003.

* * *

Advokater er avhengige av tillit som bare kan oppnås når advokatens hederlighet og integritet er hevet over tvil. Å forvalte klientmidler til beste for sine klienter -herunder innskyternes øremerkede midler - er en naturlig del av advokatyrket, og ligger også i kjerneområdet for advokatvirksomhet. Det er etter styrets oppfatning nødvendig at advokaters behandling av betrodde midler foretas i henhold til gjeldende bestemmelser, og at slik forvaltning på tilfredsstillende måte kan dokumenteres og kontrolleres. Det er advokatens utvetydige ansvar å sikre at disponeringen av betrodde midler skjer i samsvar med forutsetningene. Advokater er, og skal være, undergitt strenge normer i så henseende ved utøvelsen av sin virksomhet.

Advokat Ekpete har selv valgt å benytte sin klientkonto for et meget stort antall transaksjoner fra et stort antall personer til en serie mer eller mindre klart definerte juridiske personer. Midlene er disponert dels basert på uklare fullmakter, dels på fullmakter hvor advokat Ekpete selv har medvirket til forfalskninger. Regnskapsførselen er preget av grov tilsidesettelse av elementære krav. Den er innrettet slik at kontroll og dokumentasjon vanskeliggjøres og på viktige punkter er umulig å gjennomføre på forsvarlig vis. De store beløp og det store antallet transaksjoner gjør disse forhold grovt kritikkverdige. Uten å ta stilling til de rettslige realiteter i de mange transaksjoner som foreligger, kan det konstateres at advokat Ekpetes handlemåte i denne sak legger forholdene til rette for mulig utøvelse av kriminell virksomhet og skaper betydelig risiko for tap for impliserte.

På bakgrunn av det ovennevnte finner Tilsynsrådets styre at vilkårene for å innberette advokat Ekpete til Advokatbevillingsnemnden, med forslag om tilbakekall av hans bevilling, foreligger, jf. domstolloven § 225 tredje ledd, jf. § 230 første ledd nr. 3.

Likeledes finner styret at advokaten ved ovennevnte forhold har gjort seg skyldig i forhold som gjør ham uskikket til å drive advokatvirksomhet og også at advokaten har mistet den tillit som er nødvendig i yrket, jf. domstolloven § 225 tredje ledd, jf. § 230 første ledd nr. 1.

Tilsynsrådet finner at vilkårene for å tilbakekalle advokat Ekpetes advokatbevilling er til stede og at de kritikkverdige forholdene samlet sett nødvendiggjør en slik streng reaksjon, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1 og 3.

Konklusjon:

Advokat Dennis S. E. Ekpete innberettes til Advokatbevillingsnemnden med forslag om tilbakekall av hans advokatbevilling, jf. domstolloven § 225 tredje ledd, jf. § 230 første ledd nr. 1 og 3.

Advokat Ekpete pålegges å dekke Tilsynsrådets utgifter til revisor i forbindelse med det avholdte bokettersynet, jf. advokatforskriften § 4-7 siste ledd, jf. § 4-5.

Vedtaket og aktuelle bilag oversendes Økokrim samt eventuelle andre offentlige instanser."

Saken er nå oversendt til Advokatbevillingsnemnden for behandling, jf. domstolloven § 225 tredje ledd, med forslag om tilbakekall av Deres advokatbevilling. Saken fremlegges for Advokatbevillingsnemnden til behandling på deres førstkommende møte tirsdag 8. februar 2005 jf. domstolloven § 226 annet ledd. Saksbehandlingsreglene for Advokatbevillingsnemnden fremgår av advokatforskriften kapittel 6.

Som sekretariat også for Advokatbevillingsnemnden oppfordrer vi Dem herved til å komme med Deres eventuelle uttalelse i saken, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuell uttalelse sendes Advokatbevillingsnemnden, postboks 720 Sentrum, 0106 Oslo, slik at den er oss i hende så snart som mulig, og senest innen 7. februar d.å.

Til informasjon gjøres avslutningsvis rede for Advokatbevillingsnemndens sammensetning og habilitetsregler:

Advokatbevillingsnemndens medlemmer er som følger (varamedlemmer i parentes):

Dommer Trine Standal, leder (skifterettsdommer Tove Merete Voldbæk) Advokat Knut Lindboe, medlem (advokat Mimi K. Berdal) Første konsulent Linette Heiberg, medlem (rådgiver Else Marie Korsvik)

For Advokatbevillingsnemndens medlemmer og varamedlemmer i den enkelte sak gjelder habilitetsreglene i domstolloven § 106 og § 108.

Eventuell inhabilitet må påberopes uten opphold - ved skriftlig tilbakemelding til sekretariatet; den adresse som fremgår øverst på dette brevarket. Det må anføres hvem som hevdes å være inhabil, og det bør også gis en begrunnelse for den anførte inhabilitet."

Med vennlig hilsen

Dag Eriksen Rådgiver