Næringsliv

Regler når du jobber hjemmefra

Jobber du fast hjemmefra er det en egen forskrift som regulerer dette. Det stilles blant annet krav om at hjemmearbeidet reguleres særskilt ved avtale.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
31. august 2008 - 08.30

Flere og flere velger nå å jobbe hjemmefra, men ikke alle er klar over at det finnes egne relger for dette.

En forskrift regulerer arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem når dette benyttes som en fast ordning og ikke hvor det er tale om tilfeldige eller helt kortvarige tilfeller av arbeid fra hjemmet.

Forskriftens hovedtrekk.

- Skriftlig avtale

- Forskriften slår fast at hjemmearbeidet skal reguleres i en egen avtale som minst omfatter - hjemmearbeidets omfang (f eks antall dager pr uke, faste eller etter arbeidstakers behov) - arbeidstiden når det arbeides hjemme - når arbeidstaker må være tilgjengelig for arbeidsgiver (f eks i en spesiell kjernetid/ kontortid) - hvem som eier utstyret og har ansvaret for drift og vedlikehold av dette - eventuell forventet varighet, dersom avtalen skal være midlertidig - eventuelle oppsigelsesfrister for hjemmearbeidsavtalen - eventuelle prøvetidsbestemmelser for ordningen - eventuelle bestemmelser om saksbehandling, dokumenthåndtering, taushetsplikt mv

Disse kravene gjelder i tillegg til - ikke i stedet for - de krav som arbeidsmiljøloven oppstiller for skriftlige arbeidsavtaler. Poenget er at hjemmearbeidet skal beskrives, og det kan være hensiktsmessig å gjøre dette i et separat dokument.

Arbeidstid

For hjemmearbeid er det gitt enklere og mer fleksible bestemmelser enn arbeidsmiljølovens ordinære regler. Den alminnelige arbeidstid er også etter forskriften 40 timer pr uke, og pålagt arbeid utover dette er overtidsarbeid. Det oppstilles derimot ingen vilkår for når overtid kan benyttes. Totalarbeidstiden pr uke (alminnelig arbeidstid og overtid) må ikke overstige 48 timer i gjennomsnitt over en periode på fire måneder.

Kilde: advokat Are Gauslaa, HSHs arbeidsgiveravdeling