Næringsliv

Skiforbundet tapte 32 mill.

Skiforbundet tapte 32,3 millioner kroner i 2009. De siste to årene er underskuddet på over 64 millioner kroner.

Langrenn. Foto: Scanpix

Langrenn. Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
28. mai 2010 - 10.32

De siste to årene har Skiforbundet gjort opp regnskapet med et underskudd på tilsammen 64,1 millioner kroner. I 2009 var det såkalte aktivitetsresultatet -32,3 millioner kroner. Årets før var det på -31,8 millioner kroner.

Inntektene, eller de såkalte "anskaffede midler", økte i samme tidsrom fra 124,6 millioner kroner til 145,8 millioner kroner. Det er likevel 5 millioner kroner ned fra 2007, som var det siste året med store automatinntekter.

Finansinntektene falt også, fra 7,6 millioner kroner i 2008 til 3,9 millioner kroner i 2009.

Kostnader Lønnskostnader for 2009, som økte fra 57 millioner kroner til 64,1 millioner kroner, inneholder blant annet avsetninger og sluttpakker på til sammen 2,6 millioner kroner. I underkant av 2 millioner av dette er knyttet til Kristin Feldes avgang som generalsekretær ved årsskiftet 2008/2009.

I tillegg er også lønn til trener- og støtteapparatet økt med 3,4 millioner kroner, til 33,9 millioner kroner, noe som trolig må ses i sammenheng med oppkjøringen og forberedelsene til OL.

Driftskostnadene, eller de såkalte "forbrukte midler", steg også kraftig, fra 163,9 millioner kroner til 181,7 millioner kroner.

Når det gjelder grenkostnadene var de opp 0,6 til 4,8 millioner kroner for freestyle. Det tilsier med andre ord en svakt ekspansiv utvikling innen freestyle

Kostnadene innen hopp falt fra 17,4 til 16,41 millioner kroner,mens de i kombinert var ned fra 7,1 til 6,5 millioner kroner.

Grenkostnadene i langrenn økte fra 26 til 30,1 millioner kroner, mens telemark var marginalt ned til 2,6 millioner kroner.

Alvorlig i alpint Når det gjelder alpint falt grenkostnadene kraftig, fra 25,7 til 20 millioner kroner, noe som i bunn og grunn tilsier at man fikk mindre å rutte med enn året før.

Sportssjef i alpint, Claus J. Ryste, uttaler også til Skiforbundet.no at statusen rundt økonomien i alpint er mer alvorlig enn tidligere antatt.

- En kombinasjon av overforbruk sist sesong og med mindre tilgjengelige inntekter i inneværende sesong, gjør at vi har mindre ressurser til disposisjon for toppidretten, sier Ryste.

Grenkostnader I tillegg viser regnskapet at det ble brukt mindre på eliten og mer på utvikling og komiteer. Elitelandslagene fikk kostnadene barbert med nær 10 millioner kroner, fra 56 til 46,5 millioner kroner.

En delforklaring på at eliten og noen grener har brukt mindre ligger imidlertid i omorganiseringen som Skiforbundet har gjennomført.

Etter omorganiseringen blir en del administrative kostnader ikke lenger fordelet på grenene, men belastes på egen linje sentralt, som administrasjonskostnader, fremgår det av notene til regnskapet.

Det har også ført til at administrasjonskostnadene sentralt, som husleie, edb, kontorrekvisita og forsikring, økte med nesten 12 millioner kroner i 2009, til 15,3 millioner kroner.

Kostnadsposten "utvikling" har også økt jevnt og trutt med 12 millioner kroner de siste tre årene. I 2007 var utviklingskostnadene 22,6 millioner kroner. I 2008 hadde de økt til 28,6 og i 2009 hadde de økt videre til 34,8 millioner kroner.

Posten "komiteer" ble også mer enn doblet, til 1,8 millioner kroner i 2009.

Pengene renner ut Med et underskudd på 64 millioner kroner de siste årene tærer Skiforbundet også kraftig på bankinnskudd og kontantbeholdning.

I 2007 hadde Skiforbundet 165,9 millioner kroner i bankinnskudd, kontanter og andre likvide plasseringer. I 2008 hadde det falt til 136,8 millioner kroner og i 2009 falt det videre til knapt 91,1 millioner kroner.

Med mindre man klarer å finne på noe smart, øke inntektene kraftig eller kutte kostnandene tilsvarende kraftig, kan det bety at Skiforbundet kan være blakk og uten kontanter før utgangen av 2012,

Kontantbeholdningen består ved utgangen av 2009 blant annet av innskudd i pengemarkedsfond på 18,1 millioner kroner, bundet innskudd i verdipapirfond med garantert minimumsavkastning på 60 millioner kroner og øvrige bankinnskudd og kontanter på 10 millioner kroner.

FremtidsutsikterNår det gjelder fremtidsutsiktene skriver skistyret følgende:

En vesentlig del av inntektene de senere år er kommet fra gevinstautomatene. I 2008 ble bortfall av automatinntekter kompensert med et tilskudd på 7,9 mill kr. Det har ikke vært kompensert for dette i 2009. Skiforbundet jobber kontinuerlig for å skaffe nye inntekter for å dekke opp deler av den tapte inntekten fra gevinstautomatene.

Skistyret ser at det blir en stadig større utfordring å sørge for finansiering av større arrangementer, spesielt World Cup. Det må jobbes hardt for å sørge for at gjennomføringen av disse arrangementene ikke påfører Skiforbundet økonomiske tap.

Finanskrisen og konsekvensene av denne i realøkonomien har gitt norsk idrett og skiidretten økte utfordringer.

Sponsorpengene er stadig vanskeligere å få tak i da de fleste bedrifter gjennomfører betydelige kostnadsreduksjoner. Det positive er likevel at det er stor interesse rundt VM i nordiske grener Oslo 2011.

Skistyret erkjenner at Skiforbundet har betydelige utfordringer, og har iverksatt tiltak for å tilpasse seg en hverdag med vesentlig lavere inntekter, men ser likevel positivt på en videre drift innenfor en sunn økonomi.

Hele regnskapet til Skiforbundet

Arvid Sulland, leder for kontrollutvalget, mener NSF er i en krevende økonomisk situasjon.

- Bortfall av 70 millioner i årlige inntekter på det meste fra spilleautomater er krevende å håndtere på kort sikt. Dette var bakgrunnen for at Skitinget i 2008 vedtok at styret kunne bruke 32,5 millioner av egenkapitalen i 2008 og 2009. Reelt overforbruk i forhold til vedtatt budsjett fra Skitinget i 2008 er på 14,2 millioner samlet på perioden. Dette må skitinget på Voss 12. og 13. juni ta stilling til inndekningen av. Men skistyret skal ha honnør for at de «trakk i nødbremsen», og vedtok kostnadskutt ved å bygge ned administrasjonen. Men dette vil først få resultateffekt i 2010, uttaler Sulland til Skiforbundet.no