Næringsliv

Trær til besvær - tid for hekk?

Hvor nær kan naboens trær være din hage og hvor høy hekk må du tåle? Det er tid for trær, beskjæring og hekk.

Advokat Marius A. Rød. Foto: Bing Hodneland advokatselskap DA

Advokat Marius A. Rød. Foto: Bing Hodneland advokatselskap DA

Artikkel av: Advokat Marius A. Rød, Bing Hodneland advokatselskap DA.
7. juli 2012 - 00.01

Trær i nabogrensen er et hett tema - særlig i disse dager når alle trærne er i full blomstring og ferien nærmer seg eller har begynt. Endelig kommer solen, som dessverre gjemmer seg bak naboens trær. Eller motsatt, du kommer hjem fra ferie og dine kjære trær er fjernet.

Naboloven gir regler for løsning av trekonflikter, hvor trærne står i eller i nærheten av grensen mellom to naboeiendommer. Dersom naboene er eiere av andeler i borettslag eller seksjoner i eierseksjonssameier, gjelder egne bestemmelser i henholdsvis borettslagsloven og eierseksjonsloven.

Det er i stor grad like vurderingskriterier i disse lovene og naboloven, med det unntaket at borettslagslovgivningen og eierseksjonsloven er utformet nettopp med tanke på særlige tette naboforhold (oppdelt eiendom med mindre enheter).

Vurderingskriterier Vurderingskriteriet er, kort fortalt, om naboens bruk av eiendommen (herunder hans eller hennes beplantning) er til ulempe for deg, og om naboens nytteverdi eventuelt oppveier de ulempene dette påfører deg. Her er det altså rom for vurderinger, og - dessverre - tvister.

Hvor høyt kan treet være? Etter nabolovens § 3, vil trær som står lenger inne på egen eiendom enn en tredel av trehøyden, som et utgangspunkt ikke være ulovlig. Hvor høyt kan treet være etter naboloven § 3?

Eksempel: Dersom et tre på 15 meter står nærmere grensen enn 5 meter, vil naboen kunne kreve hugst eller beskjæring dersom ikke særlige grunner gjør at treet bør stå. Et tre på 5 meter vil kunne stå minimum 1,6 meter fra grensen. Et tre på 3 meter, kan stå 1 meter fra grensen.

Hvordan måles høyden på et tre? Trehøyden skal måles i loddrett linje fra grunnen der treet (stammen) står og til det høyeste punktet i trekrona, og avstanden til hus, hage etc skal måles i vannrett linje fra nærmeste ytterkant på trestammen. Hekk under 2 meter er uansett lov. Dette er hovedregler, og unntak finnes (her som ellers).

Du kan, som et utgangspunkt, ikke hindre naboen i å hugge sine trær, selv om dette eksempelvis innebærer at stygge bygg kommer frem i dagen. Privatrettslige avtaler, servitutter og offentligrettslige forhold kan imidlertid oppsette forbud mot trefelling og beskjæring.

Naboloven er ikke svart-hvitt, og trær som i utgangspunktet synes lovlige etter § 3, kan likevel være ulovlig etter § 2 som henviser til en helhetsvurdering ut fra urimelighet, nødvendighet, skadeomfang etc. Det er en fordel å bli enig med naboen, i den utstrekning dette lar seg gjøre…

Grensehekk Grenseskiller er ofte markert ved hekk. Slik grensehekk er i utgangspunktet ikke omfattet av naboloven, men grannegjerdeloven.

Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom etter grannegjerdeloven. Merk at dette ikke gjelder for andel i borettslag eller eierseksjonssameie - her vil det være borettslagets eller sameiets vedtekter som angir hvilken hekk som tillates, høyden på denne etc.

Dersom slike vedtekter er tause om hekk og gjerde, vil det være naturlig å ta opp spørsmålet på et sameiermøte (ordinært eller ekstraordinært). Det kan uansett være grunn til å følge prinsippene i grannegjerdeloven.

Spesielt i de tilfellene der det ikke er særlige hensyn ved den konkrete eiendommen taler i mot å følge generelle prinsipper.

Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til å etablere hekk mot nabo. I enkelte tilfelle gjelder også en plikt til å oppføre hekk, og til å dele kostnadene med nabo.

Grenser for hekken Grensehekk skal som utgangspunkt oppføres på delelinjen, og ikke lenger inn på noen av eiendommene enn 0,5 meter, se grannegjerdeloven § 4.

I loven er det ikke satt begrensning for maksimal høyde på gjerdet, men loven viser til rimelighetsvurderingen i naboloven (se ovenfor). Iht plan- og bygningsloven er oppføring av gjerde søknadsfritt dersom det er under 1,5 meter.

Også her er enighet å anbefale - i en ideell verden. Ellers gode naboer, har likevel i de senere år brakt en rekke slike problemstillinger inn for domstolene.

Artikkelen er skrevet av advokat Marius A. Rød, Bing Hodneland advokatselskap DA.