Næringsliv

SSB: Arbeidsledigheten vil gå ned

SSB anslår at arbeidsledigheten vil gå noe ned.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
8. mars 2018 - 10.22

Sysselsettingen økte med 1,1 prosent gjennom fjoråret. Arbeidsledigheten har falt fra en topp på 5,0 prosent sommeren 2016 til 4,1 prosent som gjennomsnitt for november i fjor til januar i år, går det frem av Statistisk sentralbyrås Økonomisk utsyn over året 2017-rapport, fremlagt torsdag.

Både en sysselsettingsvekst på tvers av næringer og en arbeidsledighetsnedgang i de fleste fylkene i 2017 tyder på fortsatt bedring i arbeidsmarkedet framover.

Bedre jobbutsikter

Jobbutsiktene til de arbeidsledige bedrer seg. Ifølge SSBs statistikk over ledige stillinger, økte antallet med om lag to prosent per kvartal i 2017. I tillegg går permitteringene ned.

Arbeidsledigheten målt med AKU holdt seg nokså stabil gjennom første halvår av 2017 og har deretter falt. Ifølge sesongjusterte tall fra NAV gikk antall helt ledige og summen av helt ledige og personer på tiltak ned gjennom perioden januar til oktober i fjor. I februar 2018 var 2,4 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige og summen av disse og personer på tiltak utgjorde 3,0 prosent.

Sysselsettingen vil ta seg opp

- Vi anslår at sysselsettingen tar seg opp i 2018 og at veksten holder seg på om lag dette nivået framover, heter det i SSB-rapporten.

Privat tjenestekonsum øker slik at produksjon av tjenester øker. I tråd med dette vil sysselsettingen i privat tjenesteproduksjon øke som andel av samlet sysselsetting i prognoseperioden, skriver SSB.

Andelene av sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning og varehandel vil ifølge SSB derimot falle. 

- Nedgangen i offentlig forvaltning må ses i sammenheng med at finanspolitikken er konjunkturnøytral i framskrivingsperioden, noe som innebærer at offentlig forvaltning vil legge mindre beslag på ressurser samlet sett i oppgangskonjunkturen. Sysselsettingen i varehandelen faller trolig som følge av mer automatisering og mer nettbasert handel, forklarer SSB i rapporten.

Sysselsettingsveksten i bygg og anlegg vil avta slik at andelen av sysselsatte som jobber i næringen faller noe mot 2021.

Videre skriver SSB at endringen i konjunktursituasjonen vil bidra til at arbeidsstyrken øker, men mindre enn veksten i sysselsettingen.

Ifølge SSB sine beregninger går arbeidsledigheten på årsbasis ned til 3,9 prosent i år og faller ytterligere til 3,7 prosent i 2019.