Næringsliv

Saken er utvidet

Norsk økonomi leverer

Norsk økonomi vokste moderat i 2. kvartal (utvidet med kommentar fra næringsministeren).

Foto: varuna / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: varuna / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
23. august 2018 - 07.59

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 2. kvartal 2018, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge TDN Finans var det på forhånd ventet en BNP-vekst på 0,4 prosent.

Fasiten overgikk også Nordeas forventninger.

- Vi venter at tallet vi får i dag kommer til å indikere fortsatt sterk vekst i produksjon og arbeidsmarkedet. Riktignok falt elektrisitetsproduksjonen signifikant i andrekvartal. Dette har trukket estimatene våre noe ned, og vi venter en vekst i fastlands BNP på 0,3 prosent k/k. Dette er svakere enn Norges Bank sitt anslag på 0,7 prosent k/k, men Norges Bank legger lite vekt på midlertidige svingninger i elektrisitetsproduksjon. Vi tror derfor Norges Bank kommer til å tolke dagens tall ganske «in line» med egen prognose, skriver Nordeas Joachim Bernhardsen i sin morgenrapport.

Disse dro opp

Norsk BNP fortsetter dermed å vokse moderat. Veksten kommer ifølge SSB hovedsakelig fra økt tjenesteproduksjon, særlig varehandel, forretningsmessige tjenester og informasjonsteknologi.

"Det kvartalsvise nasjonalregnskapet viser at den private tjenesteproduksjonen samlet sett økte med 1,1 prosent i 2. kvartal etter en vekst på 0,7 prosent de tre foregående kvartalene. Aktiviteten i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent, om lag som kvartalet før", skriver SSB.

Også bygge- og anleggsvirksomhet bidro positivt til oppgangen i fastlandsøkonomien. Spesielle nedbørsforhold medførte derimot lav produksjon i kraftforsyning og dempet veksten i fastlands-BNP med nærmere 0,2 prosentpoeng i 2. kvartal.

"For industri og bergverk totalt viser de foreløpige tallene en liten oppgang fra foregående kvartal etter klart fall i 1. kvartal. De fleste næringer hadde en aktivitet på nivå med 1. kvartal, med unntak av næringsmiddelindustrien som bidro til å trekke opp veksten", heter det.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart falt med 0,7 prosent i 2. kvartal. Samlet økte BNP med 0,4 prosent sammenlignet md 0,2 prosent i 1. kvartal. 

- Gode nyheter

Husholdningenes konsum økte med 1,0 prosent, etter en nullvekst i foregående kvartal.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen synes den fortsatte veksten i norsk økonomi er gode nyheter.

- Dette viser at mange av næringene våre bidrar til å holde veksten oppe. Både tjenesteytende og vareproduserende næringer trekker veksten opp. Veksten gir både økt verdiskaping og flere jobber. Tallene viser også at sysselsettingen i Norge fortsetter å vokse. Det er godt nytt for arbeidsplasser rundt om i landet og avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier han i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til.

Økte investeringer

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge økte ifølge SSB med 4,1 prosent i 2. kvartal etter nedgang i foregående kvartal. Investeringer i produksjon og distribusjon av elektrisitet forklarer en stor del av oppgangen, men også industriinvesteringene trekker opp.

"Petroleumsinvesteringene økte med 13,1 prosent i 2. kvartal etter nedgang i foregående kvartal. Investeringene i 2. kvartal er på nivå med investeringene i 4. kvartal 2017. Totalt økte bruttoinvesteringene i fast kapital med 5,4 prosent", skriver de.

Eksporten av varer og tjenester økte med 1,5 prosent i 2. kvartal. Det var særlig gasseksporten som trakk opp.

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 0,3 prosent, eller om lag 7 700 personer i 2. kvartal. Dette var litt svakere enn veksten i 1. kvartal på 0,5 prosent.

Les mer hos SSB.