An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Saken er utvidet

Norsk økonomi leverer

Norsk økonomi vokste moderat i 2. kvartal (utvidet med kommentar fra næringsministeren).

Foto: varuna / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: varuna / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
23. august 2018 - 07.59

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 2. kvartal 2018, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge TDN Finans var det på forhånd ventet en BNP-vekst på 0,4 prosent.

Fasiten overgikk også Nordeas forventninger.

- Vi venter at tallet vi får i dag kommer til å indikere fortsatt sterk vekst i produksjon og arbeidsmarkedet. Riktignok falt elektrisitetsproduksjonen signifikant i andrekvartal. Dette har trukket estimatene våre noe ned, og vi venter en vekst i fastlands BNP på 0,3 prosent k/k. Dette er svakere enn Norges Bank sitt anslag på 0,7 prosent k/k, men Norges Bank legger lite vekt på midlertidige svingninger i elektrisitetsproduksjon. Vi tror derfor Norges Bank kommer til å tolke dagens tall ganske «in line» med egen prognose, skriver Nordeas Joachim Bernhardsen i sin morgenrapport.

Disse dro opp

Norsk BNP fortsetter dermed å vokse moderat. Veksten kommer ifølge SSB hovedsakelig fra økt tjenesteproduksjon, særlig varehandel, forretningsmessige tjenester og informasjonsteknologi.

"Det kvartalsvise nasjonalregnskapet viser at den private tjenesteproduksjonen samlet sett økte med 1,1 prosent i 2. kvartal etter en vekst på 0,7 prosent de tre foregående kvartalene. Aktiviteten i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent, om lag som kvartalet før", skriver SSB.

Også bygge- og anleggsvirksomhet bidro positivt til oppgangen i fastlandsøkonomien. Spesielle nedbørsforhold medførte derimot lav produksjon i kraftforsyning og dempet veksten i fastlands-BNP med nærmere 0,2 prosentpoeng i 2. kvartal.

"For industri og bergverk totalt viser de foreløpige tallene en liten oppgang fra foregående kvartal etter klart fall i 1. kvartal. De fleste næringer hadde en aktivitet på nivå med 1. kvartal, med unntak av næringsmiddelindustrien som bidro til å trekke opp veksten", heter det.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart falt med 0,7 prosent i 2. kvartal. Samlet økte BNP med 0,4 prosent sammenlignet md 0,2 prosent i 1. kvartal. 

- Gode nyheter

Husholdningenes konsum økte med 1,0 prosent, etter en nullvekst i foregående kvartal.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen synes den fortsatte veksten i norsk økonomi er gode nyheter.

- Dette viser at mange av næringene våre bidrar til å holde veksten oppe. Både tjenesteytende og vareproduserende næringer trekker veksten opp. Veksten gir både økt verdiskaping og flere jobber. Tallene viser også at sysselsettingen i Norge fortsetter å vokse. Det er godt nytt for arbeidsplasser rundt om i landet og avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier han i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til.

Økte investeringer

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge økte ifølge SSB med 4,1 prosent i 2. kvartal etter nedgang i foregående kvartal. Investeringer i produksjon og distribusjon av elektrisitet forklarer en stor del av oppgangen, men også industriinvesteringene trekker opp.

"Petroleumsinvesteringene økte med 13,1 prosent i 2. kvartal etter nedgang i foregående kvartal. Investeringene i 2. kvartal er på nivå med investeringene i 4. kvartal 2017. Totalt økte bruttoinvesteringene i fast kapital med 5,4 prosent", skriver de.

Eksporten av varer og tjenester økte med 1,5 prosent i 2. kvartal. Det var særlig gasseksporten som trakk opp.

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 0,3 prosent, eller om lag 7 700 personer i 2. kvartal. Dette var litt svakere enn veksten i 1. kvartal på 0,5 prosent.

Les mer hos SSB.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.