Næringsliv

Historiske tall for norsk BNP

BNP-veksten kom inn på 0,2 prosent i juli.

Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.

Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. september 2018 - 08.00

Tall fra SSB viser tirsdag at BNP steg 0,2 prosent fra juni til juli.

Pilene for husholdningenes boliginvesteringer har pekt nedover helt siden august i 2017, men i juli 2018 viste tallene igjen en økning. Økningen er imidlertid ikke nok til å hindre at investeringene for mai–juni var 4,3 prosent lavere enn i 3-månedersperioden før, altså februar–april.

- Mangler god info

Når det gjelder investeringer ellers, erkjenner SSB at god månedsinformasjon mangler.

For oljeinvesteringene benyttes derfor informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene.

- I 2. kvartal økte oljeinvesteringene med vel 13 prosent, og den høye veksttakten ble opprettholdt når vi ser på den nye tremånedersperioden til og med juli, skriver byrået.

Samtidig kom veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge inn på 0,8 prosent i månedene mai–juli, sammenlignet med de tre foregående månedene.

Tjenester trakk opp

Det største bidraget til 3-månedersveksten kom fra privat tjenesteproduksjon. Økningen på 1,1 prosent var bredt sammensatt, der både tjenester rettet mot næringslivet og mot husholdninger øker.

Industri og bergverk vokste med 1,2 prosent, etter at et lite fall som ble observert i juni stoppet opp i juli.

Annen vareproduksjon - som omfatter primærnæringene, inklusive akvakultur, bygg og anlegg, samt elektrisitetsproduksjon - økte med 0,7 prosent. Oppgangen var drevet av akvakultur og bygg og anlegg.

Bygg og anlegg har for øvrig hatt en jevn vekst gjennom alle årets måneder. Elektrisitetsproduksjonen var lav i både mai, juni og juli og dempet veksten i annen vareproduksjon.

Høy oljeproduksjon

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart steg 1,6 prosent i mai–juli sammenlignet med de tre månedene før. Høy olje- og gassproduksjon gjennom sommermånedene bidro til oppgangen.

Husholdningenes konsum steg 0,5 prosent i mai–juli sammenlignet med de tre månedene før. Dette er svakere enn tallene for 2. kvartal, og kan forklares med nedgang i varekonsumet både i juni og juli.

I juli trakk i hovedsak bilkjøp ned, men ifølge SSB var det en generell vekst i øvrig varekonsum.

For første gang

Dette er første gang SSB slipper BNP på månedlig basis.

Tallene vil bli publisert 40 dager etter avslutningen av hver måned, og vil være basert på tall like detaljert som det kvartalsvise nasjonalsregnskapet. Dog vil bare hovedtallene bli offentliggjort.

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport at tolkningen av tallene er usikkert siden dette er første gang blir gjort på månedsbasis.

- Det finnes ingen konsensus-prognose, og i det minste vil dette tallet trolig bli et non-event. Min gjetning er at disse tallene vil bli for volatile til å gi meningsfull informasjon, skrev sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i går. 

DNB Markets anslo at BNP-veksten for juli ville havne på den svake siden, og at den «trolig tynges av at forbruket falt i juli». 

Les mer her.