Næringsliv

Norsk BNP skuffer

BNP-veksten kom inn på 0,3 prosent i 3. kvartal.

Julehandel på Karl Johan. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Julehandel på Karl Johan. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. november 2018 - 08.00

BNP for norsk fastlandsøkonomi steg 0,3 prosent i 3. kvartal, viser SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap.

DNB Markets og Nordea Markets hadde på forhånd sett for seg hhv. 0,5 og 0,6 prosent vekst i fastlands-BNP.

Norges Banks prognose lå på 0,7 prosent.

Sammenlignet med 3. kvartal 2017, snakker vi om en vekst i fastlands-BNP på 1,7 prosent.

Samtidig ble BNP-veksten i 2. kvartal oppjustert fra 0,5 til 0,7 prosent.

Dermed var årsveksten i fastlands-BNP oppe i 4,7 prosent i 2. kvartal.

Veksten i fastlands-BNP faller altså kraftig, men det skal sies fra et ekstraordinært høyt nivå.

Falt i fisk i september

Industriproduksjonen steg 0,5 prosent i 3. kvartal, etter en oppgang på 1,2 prosent kvartalet før.

Til tross for vekst i 3. kvartal samlet, viser månedstallene at industriproduksjonen i september var noe lavere enn i august. Spesielt bearbeiding av fisk trakk ned. Det samme gjorde tradisjonelt fiske og akvakultur.

I september falt for øvrig fastland-BNP med 0,3 prosent, og fiske og fiskeforedling bidro til å trekke ned veksten med 0,4 prosentpoeng.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart steg med 2,7 prosent i 3. kvartal.

Samlet steg BNP 0,6 prosent i 3. kvartal.

Tørke, konsum

SSB viser til at sommerens tørke førte til klar nedgang i jordbruksproduksjonen, noe som trakk ned fastlandsøkonomien med 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal.

Svak konsumutvikling, særlig i september, påvirket varehandelsnæringen negativt og dempet også veksten i kvartalet.

Tjenester ellers, som teknisk og forretningsmessig tjenesteyting samt informasjonsteknologi, fortsatte den klare veksten.

Bygge- og anleggsvirksomhet fortsatte å bidra positivt - slik det har gjort over lang tid.

Husholdningenes samlede konsum falt med 0,2 prosent, etter en vekst på 1,0 prosent kvartalet før.

Biler og drivstoff

Nedgangen henger ifølge SSB sammen med et fall i varekonsumet på 1,4 prosent. Det var i hovedsak kjøp av biler og drivstoff som trakk ned, men klær og skotøy, mat og drikke bidro også negativt.

Dette er en tendens som er observert de 3-4 siste månedene.

Tjenestekonsumet fortsatte å vokse stabilt og bidro sammen med økt forbruk på reiser i utlandet til å dempe nedgangen i husholdningenes samlede konsum.

Økt sysselsetting

Sysselsettingsveksten gjennom 1. halvår fortsatte inn i 3. kvartal, med sesongjustert vekst beregnet til 0,4 prosent.

Dette tilsvarer rundt 10.700 sysselsatte.

Fra inngangen til 2018 viser de sesongjusterte tallene en økning i sysselsettingen på over 30.000 personer.

Sysselsettingen økte i de fleste næringsområder, spesielt i tjenesteytende næringer. Den økte også i bygge- og anleggsvirksomhet, i tråd med utvikling de siste to årene.

Oljeinvesteringer opp

Petroleumsinvesteringene fortsatte veksten i 3. kvartal.

Foreløpige tall viser 1,7 prosent vekst fra 2. kvartal. Så langt i år er investeringene 1,3 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge steg samlet 0,7 prosent i 3. kvartal.

Investeringer i produksjon av elektrisitet forklarer ifølge SSB en del av oppgangen, men også offentlige investeringer, spesielt i kommuneforvaltningen, trekker opp.

Husholdningenes boliginvesteringer falt 0,8 prosent, klart mindre enn de tre foregående kvartalene.

Månedstallene viser at investeringsnedgangen stoppet i juni, og at investeringene i månedene etter har holdt seg på et stabilt nivå.

Totalt steg bruttoinvesteringene i Norge 0,5 prosent i 3. kvartal.

Les mer her.