Næringsliv

Trenerbråket i Rosenborg: Hva ville retten ha sagt?

En interessant ball ligger igjen i luften.

Eirik Horneland (t.h.) og Stig Inge Bjørnebye. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix.

Eirik Horneland (t.h.) og Stig Inge Bjørnebye. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. januar 2019 - 19.35

Rosenborgs ansettelse av Eirik Horneland som ny hovedtrener har ikke gått upåaktet hen.

FK Haugesund var lite tilfreds med prosessen, og det ble inngått forlik der Rosenborg ifølge flere medier måtte betale tre millioner kroner for trenerovergangen. Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye i Rosenborg opplyste på pressekonferansen da Horneland ble presentert at beløpet var feil, men ville ikke kommentere noe utover det.

FK Haugesund mente uansett at Hornelands arbeidskontrakt bandt ham til Haugesund ut november 2019, og at han derfor var tvunget til å jobbe der ut tiden.

- Jeg har ikke sett Hornelands ansettelseskontrakt, men det virker som om FK Haugesund mener det skal ha blitt avtalt en forlenget oppsigelsesfrist i forhold til arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrist på én måned, sier advokatfullmektig Johan Endre Holmen i EY Law til Hegnar.no.

I flere stillinger og bransjer er det vanlig med tre måneders oppsigelsesfrist, og det er heller ikke uvanlig med seks måneders oppsigelsesfrist, særlig på ledernivå. Ifølge Holmen skulle FK Haugesund og Horneland visstnok ha strukket oppsigelsesfristen enda lenger.

Interessant ball i luften

Selv om Horneland-saken nå har fått sin løsning, mener advokatfullmektigen likevel at et interessant spørsmål ligger igjen i luften.

Ville domstolene ha akseptert den forlengede oppsigelsesfristen som inngikk i Hornelands arbeidsavtale med FK Haugesund?

- Utgangspunktet er jo at fotballklubb og fotballtrener fritt kan avtale innholdet i fotballtrenerens arbeidsavtale. Dersom en domstol skal sette til side partenes avtale, må det foreligge et rettsgrunnlag. Det er to mulige rettsgrunnlag for sensurering av forlenget oppsigelsesfrist, arbeidsmiljøloven og avtaleloven § 36, sier Holmen (foto: EY Law).

Han understreker at arbeidsmiljøloven ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for en arbeidstaker, med mindre annet er særskilt fastsatt i loven.

Advokatfullmektig Johan Endre Holmen. Foto: EY Law.

Det følger imidlertid av arbeidsmiljøloven § 15-3 at partenes skriftlige avtale om forlenget oppsigelsesfrist går foran lovens oppsigelsesfrist på én måned, forutsatt at fotballtrenerens oppsigelsesfrist ikke er lenger enn fotballklubbens oppsigelsesfrist av treneren. Arbeidsmiljøloven tillater ifølge Holmen dermed at fotballtrenere inngår arbeidsavtaler med forlenget oppsigelsesfrist.

- Det finnes ingen klar hjemmel for sensurering av gjensidige, forlengede oppsigelsesfrister i arbeidsmiljøloven. Lovgiveren må komme på banen hvis det skal innføres en konkret, øvre tidsgrense for forlengede oppsigelsesfrister, sier advokatfullmektigen.

- Ett sted går en grense

Avtaleloven § 36 gir på sin side grunnlag for å sette til side urimelige avtaler, men terskelen for slik avtalesensur er ifølge Holmen høy.

Han viser til at Høyesterett tidligere har akseptert en avtale med bindingstid på fire år mellom en eiendomsmegler og eiendomsmeglerselskap, jf. dom inntatt i Rt. 2006 side 420. Landets øverste domstol har således bekreftet at terskelen for sensur av forlengede oppsigelsesfrister i arbeidsforhold kan være høy.

- Disse sakene må vurderes konkret, og det kan ikke utelukkes at domstolene ville anvendt avtaleloven § 36 for sensur av Hornelands oppsigelsesfrist. Den påståtte oppsigelsesfristen gikk relativt langt utover de mer sedvanlige oppsigelsesfristene på opptil seks måneder, noe som kan være et argument for urimelighet, sier Holmen.

Advokatfullmektigen tilføyer at Høyesterett aksepterte fire års bindingstid for eiendomsmegleren ut ifra sakens konkrete omstendigheter. Han understreker at det ikke er noen automatikk i at oppsigelsesfrister som er kortere enn fire år vil bli akseptert, slik som Hornelands oppsigelsesfrist.

Eiendomsmegleren sto for en betydelig andel av arbeidsgivers inntekter, og kan derfor ha vært viktigere for arbeidsgiver å beholde.

- Det er liten tvil om at man kan binde seg til lengre oppsigelser enn både én, tre og seks måneder, men ett sted går det en grense - og i fotballens verden lå den på tre millioner kroner, avslutter Holmen overfor Hegnar.no.