Personlig økonomi

Dette avgjør om du får boliglån eller ikke

Finanstilsynet mener enkelte banker er for snille i vurderingen av lånesøknader.

Penger - sur - Foto: Scanpix

Penger - sur - Foto: Scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
7. mai 2012 - 12.37

1. desember i fjor innførte Finanstilsynet skjerpede regler for opptak av boliglån, der kravet til egenkapital ble hevet fra 10 til 15 prosent.

Les også: - Kaster unge kjøpere inn i dyrt leiemarked

Les også: Hegnar: - Det er noe skikkelig sludder

Retningslinjene

  • Normalt må lån ikke overstige 85 prosent av boligens markedsverdiNormalt må lån ikke overstige 85 prosent av boligens markedsverdi

  • Belåningsgraden omfatter også lån med pant i boligen gitt av andre långivereBelåningsgraden omfatter også lån med pant i boligen gitt av andre långivere

  • Kriterier for forsvarlighetsvurderingene fastsatt av styretKriterier for forsvarlighetsvurderingene fastsatt av styret

  • Lån som overstiger 70 prosent av boligens verdi, bør normalt etableres med betaling av avdrag fra første terminLån som overstiger 70 prosent av boligens verdi, bør normalt etableres med betaling av avdrag fra første termin

  • Rammekreditter bør normalt ikke overstige 70 prosent av boligens markedsverdiRammekreditter bør normalt ikke overstige 70 prosent av boligens markedsverdi

  • Banken må ta høyde for at renten kan øke med minst 5 prosentpoengBanken må ta høyde for at renten kan øke med minst 5 prosentpoeng

18 av de største bankene, herunder filialene Fokus Bank og Handelsbanken, ble bedt om å redegjøre for hvordan retningslinjene hadde blitt iverksatt.

I et brev sendt til bankene, fremgår det at Finanstilsynet ikke er helt fornøyd med tingenes tilstand.

Alle lån med pant i boligen inngår Tilsynet fant at enkelte banker tok hensyn til tilleggssikkerhet hensyntas ved beregning av belåningsgrad, men presiserer i brevet at belåningsgraden skal beregnes ut fra verdien av hovedsikkerheten alene.

Ifølge tilsynet feilet flere banker i å bekrefte at etterstående pant i boligen skal hensyntas ved beregning av belåningsgraden. Enkelte banker opplyste videre at startlån holdes utenfor ved vurderingen av belåningsgraden.

Tilsynet understreker at et viktig formål med innstramningen av retningslinjene var å presisere at også lån gitt av andre långivere skal inngå ved vurdering av belåningsgraden.

Følg HegnarOnline på Facebook!

Må fastsette unntaksregler I rundskrivet sendt ut i tilknytning til innføringen av de nye reglene 1. desember, presiserte tilsynet at styret i banken bør fastsette kriterier for å ta stilling til når det er aktuelt å avvike fra hovedbestemmelsene om betjeningsevne og belåningsgrad.

Det hadde ikke alle banker gjort.

- Enkelte banker hadde hverken dokumentert at styret hadde behandlet kriterier for når det anses som forsvarlig å fravike hovedbestemmelsen om positiv likviditet, eller kriterier for når det anses som forsvarlig å fravike hovedbestemmelsen om maksimal belåningsgrad, heter det i brevet.

Finanstilsynet vurderer det slik at det ikke er de samme forholdene som er relevante ved vurdering av om det er forsvarlig å fravike hovedbestemmelsen om positiv likviditet og hovedbestemmelsen om maksimal belåningsgrad.

- Da bør ikke lånet innvilges Derfor anbefales separate forsvarlighetskriterier for betjeningsevne og belåningsgrad.

- Krav til kundenes betjeningsevne er et grunnleggende element i retningslinjene, og forsvarlighetskriteriene må ta utgangspunkt i at lån ikke bør innvilges dersom låntaker har et beregnet likviditetsunderskudd (hensyntatt renteøkning).

- Finanstilsynet vil understreke at det er nødvendig at betjeningsevnen er god, selv om låntaker kan stille tilleggssikkerhet eller kausjon, står det.

Så høy renteøkning på må du tåle Forsvarlighetsvurderingen av lån med belåningsgrad over 85 prosent bør etter Finanstilsynets vurdering ta utgangspunkt i om det kan dokumenteres at betjeningsevnen "utvilsomt er god".

Videre kunne alle bankene - unntatt én - bekrefte at den interne grensen for belåningsgrad for rammelån er redusert til 70 prosent.

Alle bankene bekrefter også at likviditetsberegningen nå inkluderer et rentepåslag på 5 prosentpoeng.

Varsler nytt tilsyn i 2. kvartal Bankene "som ikke anses å ha dokumentert at endringene er tilfredsstillende implementert", vil få et nytt brev fra Finanstilsynet.

Tilsynet varsler at det fortsatt vil være på ballen i forhold til den faktiske etterlevelsen av retningslinjene, og at det vil bli gjennomført et tematilsyn i et utvalg større banker i 2. kvartal 2012.

- Dessuten er bankenes interne retningslinjer for boligfinansiering og faktiske etterlevelse tema ved generelle stedlige tilsyn. I tillegg vil Finanstilsynet gjennomføre den årlige boliglånsundersøkelsen av et utvalg lånesaker i de største bankene, heter det.

Brevet i sin helhet finner du her.