Personlig økonomi

Aksjer inn, renter veldig inn

Proffene kjøpte renter, amatørene aksjer.

AP Photo

AP Photo

Artikkel av: Odd Steinar Parr
21. februar 2018 - 09.15

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser onsdag at det i januar ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 11.391 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i nærmere 1.141 milliarder kroner.

Hamstret renter

Aksjefond opplevde i januar en nettotegning på 1.350 millioner, mens rentefond ble nettotegnet for 8.928 millioner kroner.

Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettotegnet for 8.491 millioner kroner, «andre rentefond» for 4.208 millioner kroner, mens pengemarkedsfond ble innløst for netto 3.771 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 953 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 159 millioner kroner.

Proffer på hugget

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettoinnløste fond for 4.360 millioner kroner i januar.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 3.802 millioner kroner i måneden.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 10.562 millioner kroner i januar, mens utenlandske kunder tegnet for netto 1.387 millioner kroner.

Amatører kjøpte aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 991 millioner kroner i januar.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 648 millioner kroner.

Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 412 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 123 millioner kroner.

Renter inn og ut

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), innløste norske personkunder for netto 5.853 millioner kroner.

Ifølge VFF skyldes det høye uttaket dog ikke at personkundene nå rømmer rentefond.

- Det er grunn til å tro at nettosalget i pengemarkedsfond i stor grad er knyttet til institusjonelle midler plassert gjennom nominee-løsninger definert som personmarked, og dermed feilaktig er blitt registrert som personkundemidler i statistikken, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.

Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 3.143 millioner kroner.

Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 10.576 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 1.062 millioner kroner.