Personlig økonomi

Spøker for 350-kronersgrensen

Vil fjerne avgiftsfritaket for varer fra utlandet.

Foto: ChristianChan / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: ChristianChan / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
6. juni 2019 - 10.50

Finansdepartementet sender i dag på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen. Det går frem av en pressemelding.

Etter dagens regler er varer med verdi under 350 kroner fritatt fra avgifter og toll. I behandlingen av budsjettet for 2019 fattet Stortinget et anmodningsvedtak om å fjerne grensen på 350 kroner, og å gjeninnføre avgift for varesendinger av lav verdi fra utenlandske selgere/tilbydere til forbrukere i Norge fra 1. januar 2020.

Stortinget anmodet også om at regjeringen skal se hen til EUs nye ordning med avgift på all import, som skal tre i kraft 1. januar 2021.

Bakgrunnen for at 350-kronersgrensen ble innført, var blant annet at slike lavverdivarer skulle unngå høye gebyrer ved fortolling. Ved utformingen av forslaget til en ny ordning har Finansdepartementet lagt vekt på å sikre at forbrukere betaler lik avgift, uavhengig av om varene omsettes i Norge eller sendes fra utlandet.

Samtidig er siktemålet å lage regler som ikke gjør at forbrukeren må betale uforholdsmessig høye gebyrer til transportører.

Forslaget gjelder alle varer, utenom næringsmidler, alkohol og tobakk, med verdi opp til 3 000 kroner som sendes fra utenlandsk selger eller elektronisk plattform til forbrukere i Norge.