Info

Styrets oppgaver

9. desember 2016 - 15.08

Aksjeloven og Allmennaksjeloven spesifiserer styrets oppgaver slik i kapitlet Ledelsens oppgaver og saksbehandling:

§ 6-12. Forvaltningen av selskapet

       (1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

       (2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

       (3) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

       (4) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

       (5) Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper § 6-37 fjerde ledd tilsvarende.

§ 6-13. Styrets tilsynsansvar

       (1) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

       (2) Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.

       (3) I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig.

Det aller viktigste her er å merke seg at styret er selskapets øverste ledelse !!

(Det betyr imidlertid ikke at styret skal overta oppgavene til daglig leder.

Jfr. artikkelen Styrets forhold til daglig leder)

Som man ser beskjeftiger loven seg mest med styrets kontrollerende oppgaver, og mindre med styrets oppgaver med strategiarbeid og som inspirator og diskusjonspartner for daglig leder/ledelse. 

I praksis kan styrets hovedoppgaver deles i tre kategorier:

  1. Kontrolloppgavene: Disse omfatter oppfølging av regnskap, risikoforhold, resultater og handlingsplaner mot budsjetter og forretningsplaner, kvalitet og ekstern feed-back som kvalitetsmåling.
  2. Strategioppgavene og budsjettene: Fastlegge mål i samråd med eierne, legge strategiske planer, fastlegge budsjetter og   handlingsplaner.           
  3. Organisasjonsoppgavene: Sørge for at organisasjonen er tilpasset de to første oppgavesettene, og spesielt sørge for å ha den rette daglige leder. Til organisasjonsoppgavene ligger også kommunikasjonssystemer, kriseplaner, og kompetanse- og ressursutvikling.

I tillegg har styret som oppgave å evaluere seg selv.

Jfr. artikkelen Styrets internevaluering.

Styrets leder har visse spesialoppgaver i tillegg.

Jfr. artikkelen Styrets leder.

Jfr. pdf-artikkel fra Kapitals styreskole:

-   Mange styremedlemmer kjenner ikke sin egen – og styrets – rolle: